• Stwórz swoja własną, wirtualną kartę ciąży! Analiza cyklu, badania, testy - wszystko w jednym miejscu!
  • Zapraszamy do galerii testów ciążowych i owulacyjnych. Porównaj swój wynik testu !!!

Regulamin portalu

REGULAMIN SERWISU WWW.CYKLOMETR.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z Serwisu internetowego cyklometr.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.cyklometr.pl oraz zasady funkcjonowania Serwisu www.cyklometr.pl.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

3. Każda osoba korzystająca z dostępu do Serwisu (dalej: „Użytkownik”) wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

4. Właścicielem i operatorem serwisu www.cyklometr.pl jest ERSOFT Rafał Palacz ul. Wilkowiecka 23M lok. 2, 03-035 Warszawa

§2

DEFINICJE

Wszelkie wyrazy których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. Serwis – aplikacja udostępniona pod adresem internetowym http://www.cyklometr.pl, która stanowi zestaw elementów wraz z zestawem usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi usługami oferowanymi przez Serwis;

2. Konto – istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem na podstawie którego uzyskiwany jest dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

3. Użytkownik – Osoba, która poprzez przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp z wykorzystaniem swojego konta do usług oferowanych w ramach funkcjonowania Serwisu.

4. Regulam – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników.

5. Konto testowe – Konto umożliwiające dostęp do Serwisu w ograniczonym zakresie.

6. Konto standard – Konto umożliwiające dostęp do Serwisu w pełnym zakresie.

7. Komentarz – tekst wpisany przez Użytkownika odwołujący się do komentowanego obiektu (np. Cyklu, Karty Ciąży).

8. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis – ERSOFT Rafał Palacz ul. Wilkowiecka 23M lok. 2 , 03-035 Warszawa.

§3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis przystosowany jest do wyświetlania w minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

2. Wykres wyświetlający dane dotyczące cyklów wykonany został w technologii Adobe Flash Player. Aby wyświetlał się prawidłowo należy posiadać zainstalowany plugin Adobe Flash Player (http://www.adobe.com).

3. Pełna funkcjonalność Serwisu dostępna jest przy włączonej obsłudze javascript w przeglądarce internetowej.

4. Brak akceptacji plików cookie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Użytkownik zobligowany jest do akceptacji obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej.

5. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, robaków bądź innych plików lub programów mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§4

REJESTRACJA W SERWISIE

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.

b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, obecnie i w przyszłości, o ile będą one zbierane przez Administratora w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu.

c. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych typu newsletter, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

§5

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Każdy kto zaakceptuje poniższy regulamin, oraz zarejestruje w systemie niezbędne dane może zostać Użytkownikiem Serwisu.

2. Prawidłowa rejestracja w systemie, pozwala Użytkownikowi na darmowe korzystanie z Serwisu przez okres 1 miesiąca. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta Testowego.

3. Obsługa cykli:

3.1. Każdy Użytkownik może założyć dowolną ilość cykli oraz wprowadzać do nich dowolną liczbę danych w zakresie udostępnianym przez Serwis.

3.2. Na poziomie każdego z posiadanych Cykli Użytkownik może zdefiniować widoczność posiadanego cyklu.

3.3. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość bezzwrotnego usunięcia danych dotyczących zarejestrowanych cykli

4. Obsługa karty ciąży:

4.1. Każdy użytkownik może założyć dowolną ilość kart ciąży oraz wprowadzać do nich dowolną liczbę danych w zakresie udostępnianym przez Serwis.

4.2. Na poziomie każdej z posiadanych Kart Ciąży Użytkownik może zdefiniować widoczność posiadanej Karty Ciąży

4.3. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość bezzwrotnego usunięcia danych dotyczących zarejestrowanych Kart Ciąży.

5. Użytkownik który utworzył Cykl bądź Kartę ciąży w odpowiednim trybie dostępu:

5.1. wyraża zgodę na zamieszczanie Komentarzy przez innych Użytkowników Systemu.

5.2. może usuwać dowolnie dodane komentarze.

5.3. w każdej chwili może zmienić tryb dostępu do przedmiotowego Cyklu bądź Karty Ciąży.

5.4. Komentarz do Udostępnionych Kart lub Wykresów może dodać tylko osoba posiadająca Konto w Serwisie.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania dowolnych elementów Serwisu do wspomagania procesu prowadzenia działalności reklamowej oraz ogłoszeniowej skierowanej do Użytkowników.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w dowolnym czasie na dowolny okres w celu dodania nowych funkcjonalności, korekty istniejących błędów lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, bądź osób trzecich.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

4. Mechanizmy komentowania:

4.1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

4.2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej.

4.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

4.4. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do Serwisu jedynie takie Komentarze, których wykorzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych.

4.6. Administrator nie świadczy żadnych usług medycznych.

4.7. Usługi świadczone w ramach Serwisu w tym dostęp do Bazy Wiedzy, nie stanowią w żaden sposób porady lekarskiej i nie mogą zastępować zasięgania przez Użytkownika konsultacji medycznych oraz poddawania się badaniom bądź terapii, stosownie do stanu zdrowia i potrzeb.

§7

REZYGNACJA Z USŁUG, BLOKADA ORAZ USUNIĘCIE KONTA

1. Administrator ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, którego działanie uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2. Zablokowanie bądź usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora możliwe jest w przypadku łamania przez Użytkownika któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik w dowolnym czasie może samodzielnie usunąć konto. Po wykonaniu tej operacji usuwane są wszystkie dane z bazy danych, a Konto zostaje skasowane.

4. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika, w bazie danych Administratora zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszystkie dane, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził.

§8

OPŁATY

1. Korzystanie z serwisu w zakresie konta testowego jest bezpłatne. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu jest odpłatny, a wysokość opłat oraz metody płatności określa cennik usług dostępny pod adresem www.cyklometr.pl/cennik.

2. Administrator może okresowo udostępniać wybranym użytkownikom bezpłatne korzystanie z konta standard.

3. Usługi odpłatne świadczone w Serwisie realizowane są z wykorzystaniem pośrednika transferuj.pl

4. Aktywacja wykupionej usługi w Serwisie następuje po otrzymaniu potwierdzenia w systemie transferuj.pl

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.


© 2013 - 2020
Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.